WordPress шаблоны скачать; прочитайте про создание сайта самостоятельно; изучите русский WordPress на WordPress API.

Конкурс художественного творчества

«Салют пионерии!»

Фестиваль дополнительного образования

 

«Сагаалганай уулзалганууд» (Сагаалганские встречи)

Февралиин 22- то манай хɣɣгэдэй уран урлалай байшан соо тойрогой  «Сагаалганай уулзалганууд»  (Сагаалганские встречи) гэhэн гаршаг доро Шагай нааданай  хуугэдэй  округой сагаалганай чемпионат эмхидхэгдэбэ.

Шагай наадан гээшэ хадаа үхибүүдые hүбэлгэн, шуран, хурса ухаатай болгодог. Yхибүүд бага наhанhаа хойшо элдэб наадануудые хадуужа абаад өөhэд соогоо эмхидхэхэдээ, хани нүхэд боложо хүхилдэдэг. Шагай наадан  наадахадаа хүүгэдшье, наhатайшье булта сугтаа эбтэй эетэйгээр, hургаалай  үгэ дамжуулан байжа наададаг юм. Энэ наадамнай 14 янза байха, бидэ муноо заншалта болоhон шагай нааданай 5 янзын наада наадахабди: «Мори урилдаан», «Шагай таалсаан», «шагай шуурэлгэ», «шагай няhалха», «Дурбэн бэрхэ». Читать далее »

«Салют пионерии!»

Фестиваль дополнительного образования